نوشته شده توسط : رئیس شورادانش آموزی

صورت جلسه ی شورای دانش آموزی ((جلسه چهارم))

 

دستور،مصوبات:

1.      -پیگیری وبررسی اجرای مصوبات قبلی شورای دانش آموزی

2.      -تحقیق وپژوهش درباره پدافند غیر عامل وبرگزاری نمایشگاهی از فعالیت های شورای دانش آموزان

3.      -تشکیل کمیته انتظامات امتحانات نوبت اول

4.      -ایجاد محیطی علاقه مند به اقامه نماز اول وقت در هنرستاناسامی حاضرین در جلسه:

کلیه ی اعضای شورا دانش آموزی

مدیر هنرستان(سرکار خانم نجفی)

ومعاون پرورشی آموزشگاه (سرکار خانم صمیمی)


زمان جلسه بعدی شورا:10/10/1391

 


تاریخ انتشار : دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۱ |